WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CONTI BIURO PODRÓŻY

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CONTI BIURO PODRÓŻY

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAWARCIE UMOWY

 

Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i określają zasady udziału w imprezach organizowanych przez CONTI Biuro Podróży s.c. A.Kwiatkowska,

S.Kwiatkowski, zwanym dalej ORGANIZATOREM z siedzibą w Kluczborku przy ul. Grunwaldzkiej 16. 

NIP Firmy 751 13 80 875 Regon: 531231211

Sprzedaż oferty turystycznej odbywa się w dwóch punktach 

a) ul. Grunwladzka 16 46-200 Kluczbork 

b) Galeria Miodowa ul. Byczyńska 101 46-200 Kluczbork 

1. Zawarcie umowy Klienta z Organizatorem polega na podpisaniu zgłoszenia udziału w imprezie, oraz zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa i ich

akceptacji. Stosunki prawne pomiędzy Organizatorem a Klientem podlegają przepisom prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego,

ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami;

2. Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny

imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich

szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć skończone 18 lat. Zawarcie umowy na rzecz osoby

małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;

3. Zgłoszenie, oferta, oraz niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy zawartej przez Organizatora, oraz sieć upoważnionych biur,

prowadzących sprzedaż w jego imieniu z Klientem;

4. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do

biura. Nie złożenie dokumentów w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z przyczyn leżących po stronie klienta i rodzi

obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej;

5. Uczestnik jest zobowiązany poinformować biuro o zmianie adresu, nazwiska, zmianie paszportu, etc., w terminie umożliwiającym załatwienie

niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku Organizator nie ponosi odpowiedzialności jak i za skutki z tego wynikłe;

6. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi ofertą i przyjętym, w formie zgłoszenia udziału,

zamówieniem Klienta;

 

II WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przy zgłoszeniu udziału Klient wpłaca na rzecz Organizatora minimum 30% wartości imprezy;

2. Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;

3. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient zobowiązany jest do wpłaty całej należności w dniu

podpisania umowy;

4. Brak wpłaty należnej kwoty na rzecz Organizatora w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia

poniesionych kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy;

5. Powyższe punkty nie obowiązują jeżeli została zawarta osobna umowa na organizację imprezy turystycznej (warunki płatności w umowie).

 

III ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY I SZKODY

 

1. Klient ma obowiązek posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

szkody poniesione przez Klienta, który nie będzie mógł rozpocząć lub kontynuować podróży z powodu braku, lub nieprawidłowości dowodu wpłaty

należności za imprezę, oraz dokumentów upoważniających do wyjazdu za granicę;

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych, oraz w kraju docelowym;

3. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy i rezydenta. Organizator zastrzega sobie prawo

do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla innych

uczestników lub Organizatora. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik;

4. Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone

przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie;

5. Odpowiedzialność Organizatora jest wykluczona w przypadku:

a) szkód powstałych w wyniku czynów niedozwolonych i przestępstw, do których dojdzie w czasie realizacji imprezy, za które Organizator nie

ponosi odpowiedzialności;

b) wystąpienie zjawiska siły wyższej;

c) szkód wynikłych z działań lub zaniedbań Klienta i osób mu towarzyszących;

6. Klient we własnym zakresie ponosi odpowiedzialność za przechowywanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy w czasie trwania imprezy;

7. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług takich jak: wycieczki fakultatywne itp., które były

oferowane Klientom na miejscu, a organizowane przez inne podmioty.

IV REKLAMACJE

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient ma prawo zgłosić reklamacje Organizatorowi imprezy w formie pisemnej w

ciągu 30 dni od zakończenia imprezy, opóźnienie powoduje nieważność reklamacji. Datą decydującą jest data otrzymania reklamacji lub data nadania

reklamacji w urzędzie pocztowym;

2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji w ciągu 30 dni od ich otrzymania, podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za

które organizator nie ponosi odpowiedzialności;

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie;

4. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta, oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w

stosunku prawnym z Organizatorem, a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za które Organizator nie może odpowiadać.

 

V ZMIANY W WYKONANIU UMOWY

 

1. Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz obowiązującymi przepisami;

2. Organizator ma obowiązek powiadomić Klienta o wszystkich istotnych zmianach i wynikających z ich wprowadzenia uprawnieniach niezwłocznie po

otrzymaniu informacji na ten temat. Klient niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatora informacji w tym zakresie powinien poinformować biuro, czy

przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od umowy;

3. Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej umowy,

o ile nie zmieniają one charakteru imprezy. Przez nieuniknione przypadki należy rozumieć np.: siłę wyższą, awarię środka transportu, nadrezerwację

miejsc hotelowych. Dopuszczalne są zmiany np. miejsca zakwaterowania pod warunkiem, że hotel jest tej samej lub wyższej kategorii, podobnych

cechach oraz znajduje się w tej samej miejscowości;

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych:

-leżących po stronie kontrahenta,

-działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, lub innych instytucji krajowych, zagranicznych, itp.

-braku odpowiedniej liczby uczestników- przy imprezach autokarowych gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 45osób, w tym przypadku

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klientowi przysługuje prawo zwrotu

całości wniesionych opłat bez naliczania opłat manipulacyjnych.

5. W przypadku przerwania podróży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych

świadczeń nie będzie refundowana.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy przed datą wyjazdu w związku ze wzrostem kosztów transportu, wzrostem opłat

urzędowych, podatków lub wzrostem kursów walut, jednak nie później niż na 21 dni przed wyjazdem;

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez CONTI 2021 1 z 3

 

VI ZMIANA REZERWACJI, REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE

 

1. Klient ma prawo zmienić warunki umowy zawartej z Organizatorem do 40 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiany mogą być dokonane w drodze

porozumienia stron i wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu pisemnym przez Organizatora, jeżeli Organizator nie zatwierdzi proponowanych zmian

ważność zachowują wszystkie postanowienia umowy pierwotnej. Przy w/w zmianach Organizator ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną w

wysokości 50zł. od osoby. Opłatę tę wnosi się przy dokonywaniu zmian.

2. Klient może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę warunków umowy. Rezygnacja z powyższych przyczyn powinna

nastąpić w ciągu 3 dni od dnia poinformowania przez Organizatora. Jeżeli Organizator nie otrzyma w/w rezygnacji to automatycznie będzie uważał

zmiany warunków umowy za zaakceptowane przez Klienta.

3. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie jednostronnie wypowiadając umowę i powołując się na zaistnienie siły wyższej a Ministerstwo

Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nie ogłosi regionu (kraju) docelowego w podróży klienta jako zagrożonego dla zdrowia lub życia

obywateli RP to Organizator zastosuje zasady pobrania opłat manipulacyjnych określone w punkcie VII niniejszych Ogólnych Warunków;

 

VII OPŁATA MANIPULACYJNA

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy-rezerwacji w każdym czasie przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu na imprezę zgłaszając to osobiście lub listem

poleconym (decyduje data stempla pocztowego);

2. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami:

 20% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej do 30 dnia włącznie przed imprezą,

 25% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 22 dnia włącznie przed imprezą,

 35% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 21 do 15 dnia włącznie przed imprezą,

 50% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 14 do 8 dnia włącznie przed imprezą,

 65% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej od 7 do 3 dnia włącznie przed imprezą,

 80% ceny imprezy przy rezygnacji zgłoszonej na 2 dni włącznie do samego dnia rozpoczęcia imprezy;

jednocześnie koszty te nie mogą być większe niż rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora wyliczone po pierwszym dniu

planowanej imprezy;

 

3. Uczestnik ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjną także w przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, np.:

brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granic; niedotrzymanie przez Klienta określonych przez Organizatora terminów uzupełnienia

wpłat i dostarczenia dokumentów; choroby i innych wypadków losowych (chyba, że zostało wykupione ubezpieczenie od kosztów rezygnacji);

nieprzybycie na zbiórkę na miejsce wyjazdu zbiorowym środkiem transportu; nie zgłoszenie się w miejscu realizacji imprezy; uniemożliwienie

przekroczenia granicy przez funkcjonariuszy straży granicznej;

4. Zwrotu dokonuje się w miejscu wykupienia imprezy, od zwracanych kwot nie przysługują odsetki;

VIII UBEZPIECZENIA

 

1. Organizator zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 884) posiada ubezpieczenie Organizatora Turystyki w

związku z prowadzoną przez siebie działalnością wystawione przez Signal Iduna Polska T.U. S.A nr M 204861;

2. Organizator na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 204476 z dnia 01.06.2015 zawiera na

rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z

dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.

3. W cenie imprezy zagranicznej klienci ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od kosztów leczenia (10.000 Euro),

następstw nieszczęśliwych wypadków (15.000 PLN), oraz bagaż (1.000 PLN);

4. W cenie imprezy krajowej klienci ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków

(NNW- 10.000PLN);

5. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższa niż w/w warunki.

6. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynną całą dobę centralą alarmową CORIS Varsovie- tel.

+48228645526 (Centrala Alarmowa SIGNAL IDUNA);

7. Organizator został zobowiązany przez ubezpieczyciela, by zwrócić uwagę Klientów na ciążące na nim, w związku z umową ubezpieczenia,

obowiązki:

- udostępnienia na prośbę Signal Iduna S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia;

- zwolnienia lekarzy z obowiązku tajemnicy lekarskiej;

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie badań przez lekarzy wyznaczonych przez Signal Iduna S.A. w razie wystąpienia szkody.

8. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych przez Organizatora Towarzystwu ubezpieczeniowemu Signal Iduna S.A. danych osobowych Klienta i

wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych oraz wyraża zgodę na postawione warunki w

punkcie VIII;

9. W umowie-rezerwacji konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres

zamieszkania, nr paszportu;

10. Każdy Klient ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową

opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Warunki dodatkowego ubezpieczenia dostępne są w siedzibie Organizatora.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży Conti s.c. ul. Grunwaldzka 16 46-200 Kluczbork

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może

się Pani/Pan skontaktować się z Biurem Podróży Conti s.c. za pomocą adresu biuro@conti.com.pl

3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na

podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji umów zawartych z Biurem Podróży Conti s.c.

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w

treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Biuro Podroży Conti s.c.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez CONTI 2021 2 z 3

 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej

przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora

są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub

zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator informuje, iż pierwszy i ostatni dzień imprez z transportem lotniczym przewidziany jest na przelot, a nie na właściwy wypoczynek;

2. Klient i inni uczestnicy imprezy zobowiązani są zastosować się do poleceń przedstawiciela Organizatora;

3. Jeżeli z winy Organizatora bądź jego kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia lub też ich jakość będzie odbiegać od

określonych umową warunków, Klientowi służy, stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego, prawo do obniżenia ceny lub wydania świadczenia

ekwiwalentnego;

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.